سیلرکیلر


۱- سیلر:

مایعی است گرم کننده و شفاف برای غیر نفوذ کردن خلل و فرج چوب قبل از رنگ نهایی (کلیر) به کار می رود سیلر قابلیت جذب رنگ کم می شودو باعث سختی رنگ نهایی می شود. سیلر به وسیله ی تنر فوری به وسیله ی پیستوله و قلموبر روی چوب پاچیده می شود.

۲- کیلر:

رنگی است شفاف که در رنگ نهایی و همراه سیلر مورد مصرف قرار می گیرد حلال آون نیز تینر فوری است کیلر هم مانند سیلر با پیستوله و قلمو بر روی سطح چوب پاچیده می شود، کیلر دو نوع است مه کیبر مات و کیلر براق است.

siler-killer-image-azar-painting-hero